HVAF providing fresh start for Army veteran Timothy | HVAF