Faith-based organization serves veterans at HVAF | HVAF