12 Vets of Christmas Day 5: Army Veteran JJ | HVAF
12 Vets of Christmas Day 4: Army Veteran Michael
December 18, 2023
12 Vets of Christmas Day 6: Army Veteran Davina
December 18, 2023