12 Vets of Christmas Day 3: Navy Veteran Sherry | HVAF
12 Vets of Christmas Day 2: Army Veteran Berry
December 18, 2023
12 Vets of Christmas Day 4: Army Veteran Michael
December 18, 2023